ГДЗ до підручника з української мови 5 клас О.В. Заболотний, В.В. Заболотний 2013 рік (російська мова навчання)


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 5 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 5 клас О.В. Заболотний, В.В. Заболотний 2013 рік (російська мова навчання) безкоштовноОбери відповідь до вправи
Повторення вивченого в початкових класах
§ 1. Іменник
8
10
13
14
16
§ 2. Прикметник
§ 3. Займенник. Особові займенники. Дієслово
§ 4. Числівник. Прислівник
§ 5. Прийменник. Сполучник
Відомості із синтаксису та пунктуації. Елементи стилістики
§ 6. Словосполучення
§ 7. Речення. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення
§ 8. Граматична основа речення
64
65
66
§ 9. Другорядні члени речення
§ 10. Речення з однорідними членами
83
84
85
§ 11. Узагальнювальне слово перед однорідними членами речення
§ 12. Звертання. Вставні слова
§ 13. Складне речення
§ 14. Пряма мова
§ 15. Діалог
Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія
§ 16. Звуки мови і мовлення. Голосні та приголосні звуки
§ 18. Правила вживання букви ь
§ 19. Приголосні дзвінкі та глухі
§ 20. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв
§ 21. Орфограма
§ 22. Сполучення йо, ьо
§ 23. Правила вживання апострофа
§ 24. Склад. Основні правила переносу частин слова
§ 25. Наголос
§ 26. Голосні наголошені та ненаголошені, їх вимова і позначення на письмі
§ 27. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних
§ 28. Подвоєні букви на позначення збігу однакових приголосних
§ 29. Подвоєні букви на позначення подовжених приголосних
§ 30. Спрощення в групах приголосних
§ 31. Чергування у-п, і-и. з зі-із-зо
§ 32. Написання слів іншомовного походження
§ 33. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»
Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики
§ 35. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова
§ 37. Лексичне значення слова
312
§ 38. Однозначні та багатозначні слова
§ 39. Пряме та переносне значення слів
§ 40. Омоніми
§ 41. Синоніми
§ 42. Антоніми
§ 44. Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики»
Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики
§ 45. Основа слова і закінчення
§ 46. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова
§ 47. Префікс і суфікс
§ 48. Вимова і написання преїфіксів з-( зі-, с-), роз , без
§ 50. Написання префіксів пре , при , прі
§ 51. Чергування голосних звуків
§ 52. Чергування приголосних звуків
§ 55. Творення і правопис склядноскорочених слів
462
§ 56. Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики»
465
Готуємося до тематичного оцінювання
Уроки розвитку зв’язного мовлення