ГДЗ до підручника з української мови 8 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2008 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 8 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 8 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2008 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання, впливу
1
2
8
9
11
12
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
§ 2. Словосполучення і речення. Члени речення (у тому числі однорідні). Звертання. Вставні слова
§ 3. Просте і складне речення. Пряма мова і діалог
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ
§ 4. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова
§ 5. Речення. Види речень за метою висловлювання і за емоційним забарвленням
§ 6. Просте і складне речення. Двоскладне й односкладне речення
§ 7. Порядок слів у реченні. Логічний наголос
ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
§ 8. Головні члени двоскладного речення. Підмет і присудок
§ 9. Форми вираження підмета
§ 10. Простий і складений присудок. Дієслівний складений присудок
§ 11. Іменний складений присудок. Тире між підметом і присудком
§ 12. Другорядні члени речення. Означення — другорядний член речення
§ 13. Прикладка як різновид означення. Правопис прикладки
§ 14. Додаток — другорядний член речення
§ 15. Обставина — другорядний член речення. Види обставин
§ 16. Порівняльний зворот. Уживання розділових знаків у реченнях з порівняльним зворотом
ОДНОСКЛАДНЕ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНЕ РЕЧЕННЯ
§ 17. Головний член односкладного речення
§ 18. Односкладне означено-особове речення
§ 19. Односкладне узагальнено-особове речення
§ 20. Односкладне неозначено-особове речення
§ 21. Односкладне безособове речення
§ 22. Односкладне називне речення
§ 23. Односкладне речення як частина складного речення
§ 24. Повне і неповне речення. Тире в неповному реченні
РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ
§ 25. Однорідні члени речення. Зв’язок і розділові знаки між однорідними членами речення
§ 26. Однорідні й неоднорідні означення
§ 27. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами
РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ
§ 28. Речення зі звертаннями. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні
§ 29. Речення зі вставними словами (словосполученнями, реченнями).
РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ
§ 30. Поняття про відокремлені другорядні члени та уточнювальні члени речення
§ 31. Відокремлені означення (узгоджені, неузгоджені)
§ 32. Відокремлені прикладки
§ 33. Відокремлені обставини
§ 34. Відокремлені додатки
§ 35. Повторення відомостей про просте речення
ЗВ ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)
§ 36. Повторення про зв’язну мову, текст, стилі, типи і жанри висловлювання
§ 37. Особливості опису місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі
§ 38. Особливості опису пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в науковому стилі
421
§ 44. Діалог, складений на основі радіо- чи телепередачі дискусійного характеру
439
§ 47. Усне повідомлення про мову в науковому стилі: зіставлення та узагальнення матеріалу
455
§ 51. Ділові папери. Протокол
467