ГДЗ до підручника з алгебри 10 клас А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський 2010 рік (профільний рівень)


Готові домашні завдання з предмету Алгебра 10 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з алгебри 10 клас А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський 2010 рік (профільний рівень) безкоштовноОбери відповідь до вправи
§ 1. Множини. Операції над множинами
1. Множина та її елементи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2. Підмножина. Операції над множинами
3. Скінченні множини. Взаємно однозначна відповідність
4. Нескінченні множини. Зліченні множини
§ 2. Функції, многочлени, рівняння і нерівності
5. Повторення та розширення відомостей про функцію
6. Зростання і спадання функції. Найбільше і найменше значення функції
7. Парні і непарні функції
8. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень
9. Як побудувати графіки функцій у = f (|х|) і у = | f(x) |
10. Обернена функція
11. Рівносильні рівняння. Рівняння-наслідок. Рівносильні нерівності
12. Метод інтервалів
13. Рівняння і нерівності з параметрами
14. Рівняння і нерівності, які містять знак модуля
15. Рівняння з двома змінними та його графік
16. Нерівності з двома змінними
17. Системи нерівностей з двома змінними
18. Ділення многочленів. Корені многочлена. Теорема Безу
19. Алгебраїчні рівняння
20. Метод математичної індукції
§ 3. Степенева функція
21. Степенева функція з натуральним показником
22. Степенева функція з цілим показником
23. Означення кореня n-го степеня
24. Властивості кореня n-го степеня
25. Тотожні перетворення виразів, які містять корені n-го степеня
27. Означення та властивості степеня з раціональним показником
28. Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником
29. Ірраціональні рівняння
30. Метод рівносильних перетворень при розв’язуванні ірраціональних рівнянь
31. Різні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь та їх систем
32. Ірраціональні нерівності
§ 4. Тригонометричні функції
33. Радіанне вимірювання кутів
34. Тригонометричні функції числового аргументу
35. Знаки значень тригонометричних функцій
36. Періодичні функції
37. Властивості і графіки функцій у = sin х і у = cos х
38. Властивості і графіки функцій у = tg х і у = ctg x
39. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу
41. Формули зведення
42. Формули подвійного, потрійного і половинного аргументів
43. Формули для перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток
44. Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму
45. Гармонічні коливання
§ 5. Тригонометричні рівняння і нерівності
46. Рівняння cos х = b
48. Рівняння tg х = b і ctg х = b
50. Функції у = arctg х і у = arcctg х
51. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних
52. Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники
53. Приклади розв’язування більш складних тригонометричних рівнянь
54. Про рівносильні переходи при розв’язуванні тригонометричних рівнянь
55. Приклади розв’язування систем тригонометричних рівнянь
56. Найпростіші тригонометричні нерівності
57. Приклади розв’язування більш складних тригонометричних нерівностей