ГДЗ до підручника з алгебри 11 клас Є.П. Нелін, О.Є. Долгова 2011 рік


Готові домашні завдання з предмету Алгебра 11 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з алгебри 11 клас Є.П. Нелін, О.Є. Долгова 2011 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Розділ 1. ГРАНИЦЯ Й НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЙ. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
§ 1. Поняття границі функції в точці та неперервності функції
1
2
3
4
5
6
§ 2. Поняття похідної, її механічний і геометричний зміст
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
§ 3. Правила обчислення похідних. Похідна складеної функції
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
§ 4. Похідні елементарних функцій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
§ 5. Застосування похідної до дослідження функцій
5.1. Застосування похідної до знаходження проміжків зростання і спадання та екстремумів функції
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
5.2. Загальна схема дослідження функції для побудови її графіка
1
2
3
4
5
6
5.3. Найбільше і найменше значення функції
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
§ 6. Поняття й основні властивості границі функції
6.1. Доведення основних теорем про границі
4
5
6
§ 7. Асимптоти графіка функції
1
2
3
4
§ 8. Похідні обернених тригонометричних функцій. Доведення тотожностей за допомогою похідної
1
2
3
§ 9. Друга похідна й похідні вищих порядків. Поняття опуклості функції
1
2
3
§ 10. Застосування похідної до розв’язування рівнянь і нерівностей
10.2. Застосування похідної до доведення нерівностей
1
2
3
4
§ 11. Застосування похідної до розв’язування завдань з параметрами
1
2
3
4
5
6
7
8
9
§ 12. Диференціал функції.
1
2
Додаткові вправи до розділу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
22
23
24
25
26
32
36
Розділ 2. ПОКАЗНИКОВА Й ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ
§ 13. Показникова функція, її властивості та графік
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
§ 14. Розв’язування показникових рівнянь та нерівностей
14.1. Найпростіші показникові рівняння
1
2
3
4
5
14.2. Розв’язування більш складних показникових рівнянь та їх систем
1
2
3
4
5
6
7
8
14.3. Розв’язування показникових нерівностей
1
2
3
4
§ 15. Логарифм числа. Властивості логарифмів
2
4
5
6
7
8
9
10
11
§ 16. Логарифмічна функція, її властивості та графік
1
2
3
5
6
§ 17. Розв’язування логарифмічних рівнянь та нерівностей
17.1. Розв’язування логарифмічних рівнянь
2
3
4
5
6
8
§ 18. Похідні показникової та логарифмічної функцій
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
§ 19. Розв’язування показниково-степеневих рівнянь та нерівностей
1
2
§ 20. Показникові та логарифмічні рівняння й нерівності
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Додаткові вправи до розділу
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
Розділ 3. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ
§ 21. Елементи комбінаторики й біном Ньютона
21.1. Елементи комбінаторики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
21.2. Біном Ньютона
1
2
3
4
5
6
7
§ 22. Основні поняття теорії ймовірностей
22.1. Поняття випадкової події. Класичне означення ймовірності
22.2. Операції над подіями. Властивості ймовірностей подій
1
2
3
4
5
6
7
8
22.3. Відносна частота випадкової події. Статистичне означення ймовірності
2
3
5
6
7
22.4. Геометричне означення ймовірності
1
2
3
4
5
6
22.5. Незалежні події
1
2
3
4
5
6
7
8
9
22.6. Поняття випадкової величини та її розподілу
1
2
3
4
6
8
9
10
§ 23. Поняття про статистику. Характеристики рядів даних
23.1. Поняття про статистику. Генеральна сукупність і вибірка
1
2
3
4
23.2. Табличне й графічне представлення даних
1
2
4
5
6
7
Розділ 4. ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
§ 24. Первісна та її властивості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
§ 25. Визначений інтеграл та його застосування
25.1. Геометричний зміст і означення визначеного інтеграла
1
2
3
4
5
6
7
8
25.2. Обчислення площ і об’ємів за допомогою визначених інтегралів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
§ 26. Найпростіші диференціальні рівняння
1
2
3
4
5
6
7
Додаткові вправи до розділу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Розділ 5. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ
§ 27. Рівняння, нерівності та їх системи. Узагальнення й систематизація
27.1. Рівняння і нерівності
Додаток. КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА
Алгебраїчна форма комплексного числа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Тригонометрична форма комплексного числа
1
2
3
4
5
6
7
8
9