ГДЗ до підручника з української мови 6 клас О.П. Глазова 2014 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 6 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 6 клас О.П. Глазова 2014 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
ВСТУП
Краса і багатство української мови
6
10
11
12
ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО
§ 1. Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення. Просте і складне речення
§ 2. Звертання. Вставні слова та сполучення слів
§ 3. Пряма мова. Діалог
§ 4. Тема і головна думка тексту. Мікротема, тематичне речення. Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Стилі і типи мовлення
ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ
§ 5. Групи слів за їхнім походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова
§ 6. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми
§ 7. Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова
§ 8. Просторічні слова
§ 9. Офіційно-ділова лексика
§ 10. Фразеологія. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення
§ 11. Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів
§ 12. Фразеологізми в ролі членів речення
СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ
§ 13. Змінювання і творення слів. Твірне слово
§ 14. Перехід слів із однієї частини мови в іншу
§ 15. Чергування приголосних при творенні слів
§ 16. Складні слова. Сполучні о, е в складних словах
§ 17. Правопис складних і складноскорочених слів
МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 18. Загальна характеристика частин мови
200
ІМЕННИК
§ 19. Іменник як частина мови
§ 20. Рід іменників. Іменники спільного роду
§ 21. Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини
§ 22. Відмінки іменників, їхнє значення. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників
§ 23. Написання не з іменниками
§ 24. Особливості творення іменників
§ 25. Написання та відмінювання імен по батькові
ПРИКМЕТНИК
§ 26. Прикметник як частина мови
§ 27. Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис
§ 28. Ступені порівняння якісних прикметників
§ 29. Повні й короткі форми прикметників
§ 30. Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників
§ 31. Творення прикметників
§ 32. Написання не з прикметниками
§ 33. Написання –нн і –н у прикметниках
§ 34. Написання складних прикметників через дефіс або разом
§ 35. Перехід прикметників у іменники
411
§ 36. Написання прізвищ прикметникової форми
415
ЧИСЛІВНИК
§ 37. Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені
§ 38. Відмінювання кількісних числівників
§ 39. Відмінювання порядкових числівників
ЗАЙМЕННИК
§ 41. Особові займенники і зворотний займенник себе
§ 42. Питальні й відносні займенники
§ 43. Заперечні й неозначені займенники. Ні в заперечних займенниках. Дефіс у неозначених займенниках
§ 44. Присвійні займенники
§ 45. Вказівні й означальні займенники
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО