ГДЗ до підручника з української мови 6 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2014 рік

Обери відповідь до вправи
Від авторів
§ 1. Краса і багатство української мови
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО
§ 2. Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення
§ 3. Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні
§ 4. Складне речення. Розділові знаки в складному реченні
§ 5. Пряма мова Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі
§ 6. Текст. Структура тексту
47
48
49
§ 7. Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно-діловий стиль тексту
ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОПЯ
§ 8. Групи слів за походженням
§ 9. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів
§ 10. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми
§ 11. Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова
§ 12. Діалектні слова
§ 13. Професійні слова і терміни. Просторічні слова
§ 14. Офіційно-ділова лексика
§ 15. Фразеологізми. Словник фразеологізмів
§ 16. Джерела українських фразеологізмів
СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ
§ 18. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення
§ 19. Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова
§ 20. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький.
§ 21. Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зькта іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)
§ 22. Складні слова. Сполучні о, е, е в складних словах
§ 23. Правопис складних слів разом і через дефіс
§ 24. Написання слів з пів
§ 25. Творення і правопис складноскорочених слів
ІМЕННИК
§ 26. Загальна характеристика частин мови
§ 27. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 28. Іменники — назви істот і неістот
§ 29. Іменники — загальні та власні, конкретні й абстрактні назви. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах
§ 30. Рід іменників. Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників
§ 31. Число іменників
§ 32. Відмінки іменників
§ 33. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни
§ 34. Відмінювання іменників І відміни
§ 35. Відмінювання іменників II відміни
§ 36. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку
§ 37. Відмінювання іменників III та IV відміни
§ 38. Особливості написання іменників у кличному відмінку
§ 39. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини
§ 40. Особливості творення іменників. Правопис складних іменників
§ 41. Не з іменниками
§ 42. Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о)
§ 43. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ іменникової форми
ПРИКМЕТНИК
§ 44. Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Повні й короткі форми прикметника
§ 45. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні
§ 46. Ступені порівняння якісних прикметників
§ 47. Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м’якої групи
§ 48. Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники
§ 49. Написання прикметникових суфіксів
§ 50. Написання не з прикметниками
§ 51. Написання –н і -нн у прикметниках
§ 52. Написання складних прикметників разом і через дефіс
§ 53. Написання прізвищ прикметникової форми
ЧИСЛІВНИК
§ 54. Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 55. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні та складені
§ 56. Відмінювання і правопис кількісних (класне кількісних, збірних і неозначено-кількісних) числівників
§ 57. Відмінювання і правопис порядкових числівників
ЗАЙМЕННИК
§ 58. Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 59. Розряди займенників за значенням
§ 60. Відмінювання займенників
§ 61. Правопис займенників