ГДЗ до підручника з української мови 6 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2006 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 6 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 6 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2006 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
ВСТУП
§ 1. Краса і багатство української мови
2
4
9
12
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО
§ 2. Словосполучення і речення. Головні члени речення. Прості речення
§ 3. Однорідні члени речення. Вставні слова у простому реченні. Звертання. Розділові знаки у простому реченні
§ 4. Складне речення
33
34
§ 5. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові та діалозі
ЛЕКСИКОЛОГІЯ
§ 6. Групи слів за походженням
56
60
62
§ 7. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів
§ 8. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми, неологізми)
§ 9. Групи слів за вживанням. Загальновживані і стилістично забарвлені слова
91
92
93
§10. Діалектні слова
§11. Професійні слова і терміни. Просторічні слова. Жаргонізми
§ 12. Офіційно-ділова лексика
СЛОВОТВІР
§ 13. Основні способи словотворення в українській мові
§ 14. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький. Зміни приголосних при творенні прикметників, що мають буквосполучення -ЧН-, -шн-
§ 15. Зміни приголосних при творенні прикметників на -зьк(ий), -цьк(ий), -ськ(ий) та іменників на -зтв(о), -цтв(о), -ств(о)
§ 16. Сполучні о, е, є в складних словах
§ 17. Написання слів з пів- разом, через дефіс, з апострофом
§18. Написання складних слів разом і через дефіс
§ 19.Творення і правопис складноскорочених слів
МОРФОЛОГІЯ. ІМЕННИК
§ 20. Загальна характеристика частин мови
§ 21. Іменник як частина мови: загальне значення,морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 22. Іменники — назви істот і неістот
§ 23. Іменники — загальні та власні назви. Велика буква і лапки у власних назвах
§ 24. Рід іменників. Іменники спільного роду
§ 25. Число іменників
§ 26. Відмінки іменників
§ 27. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни
§ 28. Відмінювання іменників і відміни
§ 29. Відмінювання іменників II відміни
§ 30. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку
§ 31. Відмінювання іменників III та IV відміни
§ 32. Відмінювання іменників, що вживаються тільки в множині
§ 33. Не з іменниками
§ 34. Букви е, и, і в суфіксах -єчок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -инн(я), -ев(о)
§ 35. Написання та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові
§ 36. Особливості творення іменників
МОРФОЛОГІЯ. ПРИКМЕТНИК
§ 37. Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 38. Групи прикметників за значенням
§ 39. Ступені порівняння прикметників
§ 41. Форми прикметників
§ 42. Творення прикметників
§ 43. Перехід прикметників в іменники
§ 44. Написання прикметникових суфіксів
§ 45. Написання не з прикметниками
§ 46. Написання -н- і - нн- у прикметниках
§ 47. Написання складних прикметників
§ 48. Написання прізвищ прикметникової форми
МОРФОЛОГІЯ. ЧИСЛІВНИК
§ 49. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 50. Кількісні й порядкові числівники
§ 51. Відмінювання власне кількісних, збірних і неозначено-кількісних числівників
§ 52. Відмінювання порядкових числівників
МОРФОЛОГІЯ. ЗАЙМЕННИК
§ 53. Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 54. Розряди займенників за значенням
§ 55. Правопис займенників
§ 56. Відмінювання займенників