ГДЗ до підручника з української мови 8 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов 2008 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 8 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 8 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов 2008 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
ВСТУП
Мова - це найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу
3
4
5
7
Повторення выдомостей про мовлення, текст, стилі й типи мовлення
10
11
12
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
§ 1. Словосполучення та речення. Члени речення
§ 2. Звертання. Вставні слова
§ 3. Просте і складне речення
45
46
47
§ 4. Пряма мова. Діалог
52
53
57
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ
§ 5. Словосполучення. Будова словосполучень. Види словосполучень за способами вираження головного слова
§ 6. Види речення за метою висловлювання. Окличні речення
65
66
§ 7. Речення прості і складні
§ 8. Порядок слів у реченні. Логічний наголос
78
86
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ
§ 9. Головні члени речення
§ 10. Способи вираження присудка. Простий і складний дієслівні присудки
§ 11. Тире між підметом і присудком
§ 12. Речення непоширені і поширені. Другорядні члени речення
§ 13. Означення
§ 14. Прикладка як різновид означення
§ 15. Додаток
§ 16. Обставина. Види обставини за значеннями
§ 17. Порівняльний зворот
§ 18. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові речення
§ 19. Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета: називні речення
§ 20. Односкладні речення як частини складного речення
§ 21. Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях
§ 22. Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком)
§ 23. Однорідні і неоднорідні означення
§ 24. Узагальнені слова в реченнях з однорідними членами
§ 25. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями). Розділові знаки при звертаннях і вставних словах
§ 26. Вставлені речення
§ 27. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення
§ 28. Уточнювальні члени речення
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ