ГДЗ до підручника з української мови 5 клас В.Т. Сичова, С.Я. Єрмоленко 2013 рік

Обери відповідь до вправи
Повторення вивченого в початкових класах
§ 1. Значення мови в житті людини і суспільстві. Українська мова - державна мова України
1
2
3
4
5
6
7
8
9
§ 2. Частини мови. Основні способо їх розпізнавання
§ 3. Іменник
§ 4. Прикметник
§ 5. Числівник
§ 6. Займенник
§ 7. Дієслово
§ 8. Прислівник
§ 9. Прийменник
§ 10. Сполучник
Завдання для самоперевірки
Відомості із синтаксису і пунктуації
§ 11. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні
§ 12. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)
§ 13. Речення з одним головним членом
§ 14. Види речень за метою висловлювання. Окличні рчення. Розділові знаки в кінці речення
§ 15. Другорядні члени речення
§ 16. Речення з однорідними членами
§ 17. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення
§ 18. Звертання. Роль звертань у реченні
§ 19. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами
§ 21. Пряма мова. Роздылові зники при прямій мові
§ 22. Діалог. Тире при діалозі
Завдання для самоперевірки
Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
§ 23. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки
§ 25. Дзвінкі і глухі приголосні
§ 26. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ
§ 27. Позначення звуків мови на писмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ
§ 28. Склад. Складні правила переносу слів
§ 29. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічнич словник
§ 30. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником
§ 31. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні е, и, о у коренях слів
§ 32. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
§ 33. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків
§ 34. Спрощення в групах приголосних
§ 35. Чергування о - а, е - і, е - и
§ 36. Чергування о, е з і
§ 37. Букви е, о після ж, ч, ш
§ 38. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів
§ 39. Найголовніші правила чергування приголосних звуків
§ 40. Основні випадки чергування у - в, і - й
§ 42. Сполучення йо, ьо
§ 43. Правила вживання апострофа
§ 45. Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення із словником іншомовних слів
Завдання для самоперевірки
Лексикологія
§ 46. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова
§ 47. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні. Тлумачний і перекладний словники
§ 48. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова
§ 49. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів
§ 50. Антоніми. Ознайомленя зі словником антонімів
§ 51. Омоніми
§ 52. Походження (етимологія) слова. Ознайомлення з етимологічним словником української мови
Завдання для самоперевірки
Будова слова. Орфографія
§ 53. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення - значущі частини слова. Спільнокореневі слова
§ 54. Форми слова. Змінні і незмінні слова
§ 55. Вимова і написання префікса з зі, с
§ 56. Вимова і написання префіксів роз-, без-
§ 57. Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-
Завдання для самоперевірки
547