ГДЗ до підручника з української мови 9 клас А.А. Ворон, В.А. Солопенко 2017 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 9 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 9 клас А.А. Ворон, В.А. Солопенко 2017 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ
§ 2. Просте речення
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. ЕЛЕМЕНТИ СТИЛІСТИКИ
§ 3. Складне речення
35
37
38
§ 5. Розділові знаки в складносурядному реченні
СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
§ 6. Будова складнопідрядного речення
§ 7. Складнопідрядні речення з підрядними означальними
СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИНАМИ
§ 9. Речення з підрядними способу дії
§ 10. Речення з підрядними місця и часу
§ 11. Речення з підрядними мови, причини і мети
§ 12. Речення з підрядними допустовими і наслідковими
§ 13. Складнопідрядні речення з кількома підрядними
БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
§ 14. Смислові відношення
§ 15. Кома і крапка з комою
§ 16. Двокрапка
§ 17. Тире
ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ
§ 20. Звуки мови
ЛЕКСИКОЛОГІЯ І ФРАЗИОЛОГІЯ
§ 21. Лексика
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ
§ 22. Значущі частини слова
МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 23. Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник
§ 24. Дієслово, його особливі форми. Прислівник
§ 25. Букви н і нн
§ 26. Не з різними частинами мови
§ 27. Службові частини мови
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ
§ 28. Словосполучення і речення
§ 29. Види складних речень
§ 30. Способи передачі чужого мовлення