Презентація на тему «Біосфера» (варіант 10)Слайд #1

БІОСФЕРА
як оболонка планети Земля

Слайд #2

Біосфера
Біосфе́ра (дав.-гр. βιος — життя та σφαῖρα — куля) — природна підсистема географічної оболонки, що являє собою глобальну планетарну екосистему (населена живими організмами). Маса біосфери — близько 0,05% маси Землі.
2

Слайд #3

Поняття Біосфера
Це сукупність усіх біогеоценозів Землі, єдина глобальна екосистема вищого порядку (тобто оболонка живих організмів на планеті)

Слайд #4

Біосфери на інших планетах, окрім Землі, невідомі. Вважається, що бактеріальні біосфери або подібні до них можуть існувати на Марсі, Венері, Європі, Титані і ймовірно інших малих планетах.
4

Слайд #5

Історія
Перші уявлення про біосферу як «область життя» та зовнішню оболонку Землі належать Ж.-Б. Ламарку. Термін «біосфера» вперше застосував австрійський геолог Е.Зюс (1875), називаючи ним окрему оболонку Землі, наповнену життям. Детально вчення про біосферу розробив В. І. Вернадський. У його наукових працях термін «біосфера» вперше з'явився у 1911 pоці. У 1926 pоці він видав книгу «Біосфера», в якій виклав вчення про біосферу як особливу сферу Землі, що включає сферу поширення живої речовини.
5

Слайд #6

Детально вчення про біосферу розробив В. І. Вернадський. У його наукових працях термін «біосфера» вперше з'явився у 1911 pоці. У 1926 pоці він видав книгу «Біосфера», в якій виклав вчення про біосферу як особливу сферу Землі, що включає сферу поширення живої речовини.

Слайд #7

Історія виникнення
Сучасна біосфера створилася в результаті тривалої еволюції завдяки сприятливому поєднанню космічних, геохімічних та геофізичних факторів.
Однак вирішальну роль відіграв біологічний фактор з появою організмів, здатних здійснювати фотосинтез. Завдяки останньому за наявності сонячної радіації з вуглекислого газу, води та мінеральних елементів синтезувались усі органічні субстанції, які були необхідні для життя.
Поява хлорофільних рослин на суші відіграла істотну роль не тільки в різкому збільшенні вмісту кисню в атмосфері.
Поряд з кліматичними факторами діяльність судинних рослин і тварин була вирішальною в процесі утворення грунтів.

Слайд #8

Властивості біосфери
Цілісність і дискретність
Висотна поясність
Велика розмаїтність
Кругообіг речовин і енергозалежність
Ритмічність
Стійкість і саморегуляція
Централізованість

Слайд #9

Біосфера включає такі компоненти:
Живу речовину (біомасу) – сукупність всіх живих організмів (мікроорганізмів, грибів, рослин, тварин).
Біогенну речовину – мінеральні або органічні речовини, створені в результаті життєдіяльності живих організмів (газ, нафта, вапняки і т.д.)
Корисну речовину – речовини, які формуються без участі живих організмів (в результаті вулканізму, падіння метеоритів, тощо).
Біокорисну речовину – створюється живими організмами разом з неживою природою (грунти).

Слайд #10

Біомаса
Сукупність всіх організмів Землі.
Біомаса на Землі розприділяється нерівномірно: вона збільшується від полюсів до екватора, що визначається особливостями клімату.
Найбільшої щільності біомаса досягає в місцях контакту оболонок Землі – атмосфери, гідросфери і літосфери.
Біомаса суші у 1000 разів перевищує біомасу океану

Слайд #11

Оболонки планети Земля

Слайд #12

Літосфера
Від грецького літо – камінь і сфера – куля. Зовнішня тверда оболонка планети завтовшки 50-200км.
Склад: осадові породи (крейда, вапняк, кремнезем, тощо), граніту і бальзату.

Слайд #13

Літосфера — зовнішня тверда оболонка Землі, що складає з осадових і магматичних порід. Поверхневий шар літосфери, у якому здійснюється взаємодія живої матерії з мінеральною (неорганічною), являє собою ґрунт. Залишки організмів після розкладання переходять у гумус (родючу частину ґрунту). Складовими частинами ґрунту служать мінерали, органічні речовини, живі організми, вода, гази. Педосфера — ґрунтова оболонка планети, повністю просякнута живими організмами та складається з продуктів їх життєдіяльності. Переважні елементи хімічного складу літосфери: кисень — O, кремній — Si, алюміній — Al, залізо — Fe, кальцій — Ca, магній — Mg, натрій — Na, калій — K.
13

Слайд #14

Літосфера
Основна маса організмів мешкає у верхніх шарах – грунті.
Грунт утворений:
- мінеральними речовинами
- живими організмами
- продуктами життєдіяльності

Слайд #15

Гідросфера
Від грецького гідро – вода і сфера – куля. Сукупність усіх водойм (океанів, морів, річок, тощо).
Займає майже 71% поверхні планети. Може бути завтовшки понад 11км.

Слайд #16

Порівняльні об'єми води
- Світовий океан – 1300 млн. км3
- Поверхневі води (річки, озера) – 0,182 млн. км3
- Живі організми – 0,001 млн. км3
- Льодовики – 24 млн. км3
В Світовому океані вуглекислого газу в 60 разів більше, ніж в атмосфері.
Гідросфера

Слайд #17

Тропосфера
Від грец. τρόπος — поворот і σφαίρα — куля. Нижній шар атмосфери планети, в якому температура знижується з висотою. Межею тропосфери вважають тропопаузу, у якій зниження температури з висотою припиняється.
У земній тропосфері зосереджено понад 4/5 всієї маси атмосферного повітря і майже вся атмосферна водяна пара.

Слайд #18

Озоновий шар

Слайд #19

Стратосфера
Від лат. стратус – шар – верхня частина атмосфери заввишки 80км.
Біля верхньої межі цього шару виникає північне сяйво.
На висотах між 7-8км (над полюсами), 17-18 (над екватором)
сформувався особливий озоновий екран (від грец. Озон- пахучий).

Слайд #20

Атмосфера (від грец. атмос – пара) газова оболонка, розташована над поверхнею літосфери і гідросфери
Тропосфера (від грец. тропос – зміна) – нижня частина атмосфери заввишки до 15-18км
Тут міститься зважена в повітрі пара. Внаслідок нерівномірного нагрівання поверхні Землі вона формує хмари, здатні пересуватися на значні відстані.
Температура нижніх шарів непостійна

Слайд #21

Склад атмосфери:
- азот – 78%
- кисень – 21%
- вуглекислий газ, водяні пари, аргон та ін. – 1%
Атмосфера

Слайд #22

Ноосфера
В першій половині ХХ ст. В.І.Вернадський передбачав, що біосфера поступово розвиватиметься в ноосферу.
Ноосфера (від грец. ноос – розум) – це новий стан біосфери, за якого визначальним фактором стає розумова діяльність людини.
Ноосфері як якісно новому етапу в розвитку біосфери властивий тісний зв'язок законів природи і факторів, які визначають розвиток людського суспільства.

Слайд #23

Границі біосфери

Слайд #24

Взаємодія з іншими оболонками
Діяльність живих організмів позначається на всіх оболонках Землі:
Атмосфера. Вплив організмів пов'язаний з фотосинтезом. Рослини поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. Тваринний світ можуть тільки насичувати атмосферу вуглекислим газом, поглинаючи кисень для потреб метаболізму. Таким чином організми регулюють вміст цих газів у атмосфері.
Гідросфера. Організми забирають з води морів і океанів необхідні речовини (особливо кальцій) на побудову своїх кістяків, панцирів, черепашок, мушель.
Літосфера. З решток організмів утворюються осадові гірські породи органічного походження (вапняки, торф, кам'яне вугілля), а також деякі форми поверхні (коралові споруди). З іншого боку організми руйнують гірські породи (органічне вивітрювання).
24

Слайд #25

Склад БІОСФЕРИ:
Консументи
Редуценти

Слайд #26

Організми
Продуценти (автотрофи) – це організми, що створюють органічну речовину за рахунок утилізації сонячної енергії, води, вуглекислого газу та мінеральних солей.
Консументи (гетеротрофи) – організми, що одержують енергію за рахунок харчування автотрофами чи іншими консументами.
Редуценти – мікроорганізми, що розкладають органічну речовину продуцентів і консументів до простих сполук – води, вуглекислого газу й мінеральних солей.

Слайд #27

Рівні організації живої матерії
Молекулярно-генетичний рівень. Елементарна одиниця цього рівня — ген — фрагмент молекули ДНК, в якому записана інформація про первинну структуру однієї білкової молекули. Елементарне явище полягає в процесі редуплікації ДНК. Життєвий субстрат для всіх живих організмів — приблизно 20 різних амінокислот і 5 різних азотистих основ, що входять до складу нуклеїнових кислот. Енергія запасається у молекулах АТФ.
Клітинний рівень. Клітина — елементарна одиниця цього рівня. Елементарне явище виявляється в реакціях клітинного метаболізму, що складають основу потоків речовин, енергії, інформації. Завдяки діяльності клітини речовини, що надходять ззовні, перетворюються в субстрати та енергію, які використовуються в процесі біосинтезу білків та інших сполук, потрібних організму.
27

Слайд #28

Організменний рівень. Рівень організму (організмовий). Елементарна одиниця цього рівня — особина в її розвитку від моменту зародження до припинення існування в якості живої системи. Закономірні зміни організму в індивідуальному розвитку складають елементарне явище даного рівня. Ці зміни забезпечують ріст організму, диференціацію його частин і одночасно інтеграцію розвитку в єдине ціле. В процесі онтогенезу в певних умовах зовнішнього середовища відбувається втілення спадкової інформації.
Популяційно-видовий рівень. Популяція — елементарна одиниця цього рівня. Популяція — це сукупність особин одного виду, що заселяють один ареал протягом тривалого часу і відносно відокремлені від інших популяцій цього ж виду. Об'єднання особин у популяцію відбувається завдяки спільності генофонду, що використовується в процесі статевого розмноження для створення генотипів особин наступних поколінь.
28

Слайд #29

29
Екосистемний рівень. Елементарна одиниця цього рівня — екосистема (сукупність популяцій різних видів, які заселяють територію з визначеними абіотичними показниками і зв'язані між собою та навколишнім середовищем обміном речовин, енергії та інформації). Екосистеми об'єднані на планеті в єдиний комплекс — біосферу.

Слайд #30

Функції живої речовини
Газова функція
Полягає у виділенні і поглинанні газів живими організмами.
Завдяки їй близько 2 млрд років тому в атмосфері Землі почалося накопичення вільного оксигену, а згодом сформувався озоновий екран.
Сучасний газовий склад атмосфери підтримуюють зелені рослини шляхом дихання і фотосинтезу.

Слайд #31

Окисно-відновна функція
Перетворення речовин і енергії в живих організмах є ланцюгом окислювально-відновних реакцій: це процеси фотосинтезу, хемосинтезу і дихання

Слайд #32

Концентраційна функція
Полягає у здатності живих організмів накопичувати різноманітні хімічні елементи у вигляді органічних і неорганічних сполук.
Вміст деяких елементів у живих організмах у багато разів перевищує її концентрацію в земній корі.
Живі організми забезпечують інтенсивну міграцію елементів.
В результаті діяльності живої речовини на Землі утворились поклади органо-мінерального палива і грунт.

Слайд #33

Причина розповсюдження – розмноження організмів, завдяки якому створюються тиск життя і щільність життя
Тиск життя визначається швидкістю розселення організмів.
Якби на Землі склалися сприятливі умови тільки для будь-якого одного виду, то його потомство за короткий проміжок часу заселило б всю планету, зокрема бактеріям холери для цього потрібно 1,25 діб, кімнатній мусі – 1рік, щурам – 8 років

Слайд #34

Визначається розмірами організмів і необхідною для них площею.
Наприклад, слону для нормального існування необхідні 30 кв. км, трав'яним рослинам – 30 кв. см, бджолі – 200 кв. м.
Щільність життя

Слайд #35

Біологічна різноманітність
Включає:
Генетичну – різноманітність генів у середині виду.
Видову – різноманітність видів усередині екосистеми.
Екосистемну – різноманітність місць існування природних угрупувань, екологічних умов.

Слайд #36