Презентація на тему «Як пов’язані між собою дохід, витрати та прибуток підприємця»Слайд #1

Як пов'язані між собою дохід, витрати та прибуток підприємця

Слайд #2

Дохід є спонукальним мотивом і джерелом діяльності підприємства.
Підприємство  приводить у рух усі виробничі фактори - капітал, працю, природні ресурси - для створення продукту, його наступної реалізації та утворення доходу.

Слайд #3

У процесі підприємництва формуються два види доходу:
Q (Quanting) – обсяг проданої продукції,
Р  (Price) – ціна одиниці продукції.
Валовий дохід або загальний виторг
Прибуток підприємця
TR (Total Revenue) = P*Q
Pr = P*Q - TC=
=TR - TC
Pr – прибуток підприємця
TC – загальні витрати на в-во та реалізацію продукції

Слайд #4

Види доходу:
Валовий
Чистий
Прибуток після оподаткування
NPr = Pr – T
NPr – чистий прибуток,
T – податок на прибуток
 грошова виручка від реалізації продукту зменшена на суму постійних витрат підприємства

Слайд #5

Поняття "дохід" ширше поняття "прибуток". Прибуток підприємства є складовою частиною доходу підприємства. Прибуток - це частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. 

Слайд #6

Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного вдосконалення його матеріальної бази і продукції всіх форм інвестування. Він є джерелом оплати податків і з урахуванням значення прибутку вся діяльність підприємства спрямована на його зростання. 

Слайд #7

Витрати виробництва – це витрати людської праці, це грошовий вираз використання виробничих ресурсів для виробництва та реалізації життєвих благ. 

Слайд #8

ВитратиTC = FC + VC
Постійні
Змінні
Загальні

Слайд #9

Постійні (витрати підприємства, що не залежать від обсягу випуску продукції):• зарплата адміністрацій• оренда• плата за кредит• витрати енергії на невиробничі цілі. 

Слайд #10

Змінні ( залежать від обсягу випуску продукції):• зарплата найманим робітникам• вартість сировини• оплата транспортного обладнання. 

Слайд #11

Постійні витрати
Змінні витрати
Загальні витрати
Продукція
Витрати

Слайд #12

Закон максимізації прибутку
Орієнтуючись при виборі рішення на мінімально можливий рівень витрат, фірма, як правило, розглядає цю задачу не як самоціль, а як засіб розв'язання загальнішої задачі — максимізації прибутку. Ця мета є головною для будь-якої фірми, навіть якщо вона не формулюється у вигляді провідного мотиву її діяльності. 

Слайд #13

Максимального прибутку підприємство досягає за певних оптимальних обсягів виробництва, а саме тоді. Коли додержується тотожність:
MC = MR
Граничні витрати
Граничний виторг
Витрати, пов'язані зі створенням однієї додаткової одиниці продукції
Дохід, пов'язаний із продажем додаткової одиниці продукції

Слайд #14

Можна сформулювати загальне правило максимізації прибутку: фірма буде збільшувати випуск доти, доки додаткові витрати на виробництво додаткової одиниці продукції не зрівняються з граничним доходом від її продажу. 

Слайд #15

Дані свідчать, що максимум загального прибутку припадає на випуск четвертої та п'ятої одиниць продукту. Випуск вище і нижче цього рівня однаково призводить до втрати прибутку. 

Слайд #16

Крім абсолютного показника прибутку (поданого у грошовому вимірі) для оцінки діяльності підприємств використовують і відносний показник прибутковості, або рентабельності.
Це співвідношення прибутку і витрат:

Слайд #17

Прибутковість(рентабельність) показує, який прибуток одержано на одиницю витрат.

Слайд #18

Підприємець може впливати на прибуток і на прибутковість (рентабельність), не тільки знаходячи оптимальні обсяги випуску, але й використовуючи інші можливості:
ефективне використання всіх виробничих ресурсів;
вища технічна озброєність праці;
реалізація технічних та організаційних нововведень;
більш досконале знання ринку.

Слайд #19

Дякую за увагу!