Презентація на тему «Будова тексту»Слайд #1

Будова тексту

Слайд #2

Текст - це
зв'язне висловлювання, яке характеризується змістовою єдністю і структурною завершеністю та певним ставленням автора до того, що повідомляється.

Слайд #3

Мета:
Поглибити знання учнів про текст, його структуру, типи.
Познайомити з видами зв'язку між складовими частинами тексту.
Формувати вміння аналізувати його будову.
Розвивати мовленнєво- комунікативні вміння, логічне мислення, пам'ять, творчу уяву.
Виховувати любов до слова, сприяти духовному зростанню.

Слайд #4

Текст
Мотив
Мета

Слайд #5

Текст
Мотив
Мета
Предмет мовлення

Слайд #6

Текст
Мотив
Мета
Предмет мовлення
Тема
Основна думка
Зміст тексту
Мовні засоби

Слайд #7

Текст
Мотив
Мета
Предмет мовлення
Тема
Основна думка
Зміст тексту
Мовні засоби

Слайд #8

Членованість
Цілісність
Ознаки тексту
Зв'язність

Слайд #9

складається з двох або більше речень
ділиться на змістові частини
Членованість

Слайд #10

має мотив, мету, зміст (тему й основну думку)
заголовок відображає тему чи основну думку
Цілісність
добір матеріалу підпорядковується темі і меті передати основну думку висловлювання
є завершене ціле: має початок і кінець

Слайд #11

усі речення пов'язані за змістом (підпорядковуються темі та основній думці висловлювання) і мовними засобами
послідовність речень і порядок слів у них відповідають розвиткові теми й основної думки
Зв'язність
кожна наступна частина продовжує попередню (комунікативна наступність частин)

Слайд #12

Складне синтаксичне ціле (ССЦ, надфразова єдність) – група речень, які об'єднані тісним логічним і синтаксичним зв'язком і являють собою більш повний, порівняно з реченням, розвиток думки.

Слайд #13

ССЦ
Розповідні
описові
типу роздуму

Слайд #14

Автосемантичне (самозначне) речення відзначається відносною самостійністю і несе в собі найважливішу інформацію даного уривка.

Слайд #15

Види
текстового
зв'язку
Послідовний
Паралельний
Контактний
Дистантний
Ретроспективний
Перспективний

Слайд #16

1. Основним поняттям лінгвістики тексту є

Слайд #17

а) слово;
б) речення;
в) ССЦ;
г) текст.

Слайд #18

2. Комунікативна мета тексту (те, заради чого його створено) – це

Слайд #19

а) тема тексту;
б) головна думка tтексту;
в) підтема тексту;
г) мікротема тексту.

Слайд #20

3. Проміжною ланкою між текстом і реченням є

Слайд #21

а) слово;
б) словосполучення;
в) ССЦ;
г) абзац.

Слайд #22

4. Для зв'язку речень у тексті служить

Слайд #23

а) “дане”;
б) “нове”;
в) граматична tоснова речення;
г) другорядні tчлени речення.

Слайд #24

5. Якщо “даним” наступного речення стає “нове” речення попереднього, йдеться про

Слайд #25

а) паралельний зв'я-зок між реченнями;
б) послідовний зв'я-зок між реченнями;
в) перспективний tзв'язок;
г) дистантний tзв'язок.